Bronnen

Achterin In Barbarije is een uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Hieronder kun je doorklikken naar een aantal interessante, publiek toegankelijke voorbeelden.

Let op: mobiele telefoons en historische boekwerken vormen meestal een onleesbare combinatie!

 

Gedetailleerd verslag van de perikelen tussen de Hollandse Republiek en het Koninkrijk Algiers, Tunis, Salé en Tripoli tussen 1590 en 1684. Met veel informatie over de Algerijnse vloot en gekaapte Hollandse schepen, de teksten van verdragen, etc. Door Simon de Vries.

Zelfs nog in de 19de eeuw werden slaven gehouden in Barbarije.. Het verslag van Maria Martin is bijzonder door haar beschrijving van een hemeltergend wrede executie-machine. Het fragment is in het boek gebruikt.

De letterlijke tekst (en meer) van het originele vredesverdrag tussen de Hollandse Republiek en het Koninkrijk Algiers..

Thesis over de concurrerende onderhandelaars en hun methodes om een vredesverdrag met de kaperstaat Algiers te sluiten. Door Guillaume Calafat. In het Engels.

Het originele dagboek van Joseph Pitts, uitgegeven in 1738.

Op de Hollandse schepen dienden veel buitenlanders als matroos. De Duitser Simon Friedrich Pfeiffer vertrok in 1824 op een Hollands schip richting de Middellandse Zee en zou pas vijf jaar later terugkeren.

De Engelsen zaten in hetzelfde parket als de Hollanders: ook hun handelsschepen hadden veel last van Barbarijse kapers. De luitenant-kolonel R. L. Playfair geeft inzicht in de relatie tussen de Britten en de machthebbers in Algiers.

Masterscriptie over Thomas Hees door Caroline Coffrie.

Over loterijen en inzamelingen voor de lossing van witte slaven. Uit: Tijdschrift voor zeegeschiedenis, April 1986

Tot overmaat van ramp slaat in 1679 de pest toe in Algiers. De medische wetenschap wist niets van oorzaken en behandeling. Dit boekje toont de soms verbazende inzichten van de arts François du Creux in 1665. 

De onbekendheid van het fenomeen 'Christenslaven' is des te vreemder omdat al in 1833 uitgebreid onderzoek werd gedaan door de Amerikaan Charles Sumner.

De volledige literatuurlijst van In Barbarije:

 • ? - Matroosen vreught, vol van de nieuwste ende hedendaaghsche liedekens, aldermeest gebruyckelijck onder de zeevarende luyden (1696);
 • Acker, L. van - De Confrérieën van de Trinitariers in West-Vlaanderen (1974);
 • Auchterlonie, Paul - Encountering Islam: Joseph Pitts: An English Slave in 17th-century Algiers and Mecca (2012);
 • Baker, Thomas en Pennell, C. R. - Piracy and Diplomacy in Seventeenth-century North Africa: The Journal of Thomas Baker, English Consul in Tripoli, 1677-1685 (1989);
 • Bathurst, C., Rivington, J. F. and C., Hamilton, A., Payne, T., Longman, T., Crowder, S., Law, B., Becket, T., Robson, J., Newbery, F., Robinson, G., Cadell, T., Bowles, J. and T., Bladon, S., Murray, J. en Fox, W. - The modern part of An universal history, from the earliest accounts to the present time, Volume 13 (1781);
 • Beliën, H.M., Deursen, A. Th. Van, en Setten, G.J. van - Gestalten van de Gouden Eeuw: een Hollands Groepsportret (1995);
 • Berthelt, August en Goeverneur, J. J. A. - Uit alle werelddeelen: losse schetsen en schilderingen tot bevordering van landen- en volkenkennis (1857);
 • Blessing, Maurice - Omvang christenslavernij onderschat (Historisch Nieuwsblad 2008);
 • Broek, Laura van den, en Jacobs, Maaike - Christenslaven: De slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743) (2006);
 • Calafat, Guillaume - A Nest of Pirates? Diplomatic Mediators in 1670s Algiers (2015);
 • Coffrie, Caroline - Gezant in Barbarije, Thomas Hees, commissaris van de Staten- Generaal in Algiers, 1675-1680 (2010);
 • Colburn, H. - The Journal of a Residence in Algiers, Volume 2 (1842);
 • Creux, François du - De verkrachte verlaten waerheyt, ingevoert, klagende tegen den medicyn, over 't ongelijck datse lijdt, in en omtrent de pest-zieckte, Volume 1 (1665);
 • Curry, W. - Captivity and adventures of Joseph Pitts - Dublin University Magazine, Volume 27 (1846);
 • Dam, Nikolaos van - Nederland en de Arabische wereld: van middeleeuwen tot twintigste eeuw (1987);
 • Dana, Richard Henry Jr. - Twee jaren voor den mast: lotgevallen op eene zeereis naar de Noord-West-kust van Amerika - uitgave M. Ballot (1842);
 • Davis, Robert C. - Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500-1800 - (2004);
 • Davis, Robert C. - Holy War and Human Bondage: Tales of Christian-Muslim Slavery in the Early-Modern Mediterranean (2009);
 • Dekker, Jan Cornelisz - Een Westfriese zeeman als slaaf in Barbarije (1743), uitgave Pirola, met inleiding door Piet Boon (1987);
 • Everaert, John - Het Zeevarend Kader van de Marine en de VOC in de Achttiende Eeuw - Jaap. R. Bruijn (uit: Orbis in orbem: liber amicorum (2001);
 • Ferrier, Deryck J.H.  - Surinames oudste liedje (1999);
 • Friedman, Ellen G.  - Trinitarian Hospitals in Algiers: An Early Example of Health Care for Prisoners of War (1980);
 • Gelder, G. J. H. van - Eastward Bound: Dutch Ventures and Adventures in the Middle East (1994);
 • Happel, Eberhard Werner - Huidensdaegsche krygs-roman: vervattende eene korte, doch naeuwkeurige, beschrijving deser achtjarigen laesten oorloogs door Christenrijck, van het jaer 1672 tot het jaer 1680 - Uitgave Timotheus ten Hoorn (1681);
 • Hees, Thomas - Dagboek van de reis van Thomas Hees, resident en commissaris van de Staten-Generaal bij de regeringen van Algiers, Tunis en Tripoli, naar Algiers 1675-1680 - Nationaal Archief, Den Haag, Aanwinsten Eerste Afdeling, nummer toegang 1.11.01.01, inventarisnummer 1317;
 • Hirschberg, H. Z. (J. W.) - A history of the Jews in North Africa: From the Ottoman conquests to the present time (1974);
 • Hondt, Pieter de - Historische beschryving der reizen, of Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten (1748);
 • Hyde, Thomas, Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Shujāʻ al-Iṣfahānī, Leibniz, Gottfried Wilhelm Freiherr von, en Darby, J. - Four Treatises Concerning the Doctrine, Discipline and Worship of the Mahometans (1713);
 • Insoll, Timothy - The Archaeology of Islam in Sub-Saharan Africa (2003);
 • Jamieson, Alan G.  - Lords of the Sea: A History of the Barbary Corsairs (2013);
 • Jong, M.A.G. de - Staat van oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1585-1621 (2005);
 • Jonge, Mr J.C. de - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, van den Bredaschen tot den Westmunsterschen Vrede (1837);
 • Jonge, Mr J.C. de - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, van het jaar 1695 tot aan den Utrechtschen Vrede anno 1713 (1841);
 • Joosse, L.J. - Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoetingen met Afrikanen en Indianen (1600-1700) (2008);
 • Knight, Charles - The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffussion of Useful Knowledge, Volume 1: Algiers (1833);
 • Krieken, Gerard van - Kapers en kooplieden (1999);
 • Lane-Poole, Stanley - The Story of the Barbary Corsairs (1890);
 • Latham, Robert en Matthews, William - The Diary of Samuel Pepys, Vol. 10 (2001);
 • Lennep, Jacob van - Zeemans-woordenboek (1856);
 • Loire, Le Sr. du - Voyages du Levant, et ce qui se passa en la mort du feu Sultan Mourat, dans le Serail (1654);
 • Lybyer, Albert Howe - The government of the Ottoman Empire in the time of Suleiman the Magnificent (1876);
 • Martin, Maria - History of the Captivity and Sufferings of Mrs. Maria Martin – Uitgave door W. Crary (1807);
 • Matar, Nabil - British Captives from the Mediterranean to the Atlantic, 1563-1760 (2014);
 • Merouche, Lemnouar - Recherches sur l'Algérie à l'époque ottomane II.: La course, mythes et réalité (2007);
 • Metzon, Gerrit - Dagverhaal van mijne Lotgevallen (1814);
 • Moine de L’Espine, Jacques le - De Koophandel van Amsterdam naar alle gewesten der wereld, Volume 2 (1801);
 • Noordegraaf, Leo, en Valk, Gerrit - De gave Gods, De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen (2007);
 • Olnon, Merlijn - Nederland-Turkije, 1675-1678. Vier jaar op het snijpunt van Gouden Eeuw en moderniteit (2013);
 • Overdijk, Marcel - Betalingsverkeer ten tijde van de Geoctrooieerde West-Indische Compagnie (2010);
 • Pananti, Filippo - Mijne lotgevallen en reizen in de Barbarijsche roofstaten, Volumes 1 en 2 (1830);
 • Petram, Lodewijk - De koersval van 1672 en de grenzen van het vertrouwen op de Amsterdamse aandelenmarkt (2011);
 • Petram, Lodewijk - De Nederlandse Wortels van de Moderne Aandelenhandel (2011);
 • Pétré-Grenouilleau, Olivier - Les Traites négrières (2004);
 • Pfeiffer, Simon Friedrich - Reizen en vyfjarige gevangenschap in Algiers (1834);
 • Pitts, Joseph - A faithful account of the religion and manners of the Mahometans (1738);
 • Playfair, R.L.  - The Scourge of Christendom (1884);
 • Ridder, C.J. den - Gedenk de gevangenen alsof gij medegevangenen waart. De loskoop van Hollandse zeelieden uit Barbarijse gevangenschap (1600-1746) (1985);
 • Schalekamp, M. - Hedendaagsche historie, of het vervolg van de algemeene historie, volume 15 (1785);
 • Snelders, Stephen - Vrijbuiters van de heelkunde (2012);
 • Tassy, Jacques Philippe Laugier de - Beschryving van het koningryk en de stadt Algiers, met den tegenwoordigen staat dier regeeringe, landt- en zeemagt, inkomsten, staatswetten, werreltlyk recht en koophandel (1725);
 • Taylor, Isaac, Olivier, Johannes (Jz.) en Zürcher, Antoni - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Afrika (1828);
 • Tindal, G.A. en Swart, Jacob - Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde, Volumes 1, 2 en 3 (1841);
 • Uil, Huub - Oprichting En Start Van De Slavenkas Te Zierikzee (Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) - 2007);
 • Vermeulen, Joos - Sultans, slaven en renegaten: de verborgen geschiedenis van het Ottomaanse rijk (2001);
 • Vos, Ron de - Nederlandse schoeners en brikken (2009);
 • Vries, Simon de - Handelingen en Geschiedenissen, Voorgefallen tusschen den Staet der Vereenighde Nederlanden En dien van de Zee-Roovers in Barbaryen; Als der Rijcken en Steeden van Algiers, Tunis, Salee en Tripoli; Vant't Jaer Christi 1590. Tot op't Jaer 1684: Met ondermeningh van verscheiydene Aenmercklijckheden: Nevens de Namen en Prijsen der honderd en aght-en-tseventigh Slaven, uyt orde der Staten van Holland en West-Friesland gelost in't Jaer 1682, Volume 2 (1684);
 • West-Indische Compagnie - Uitgifte van Berbice aan Abraham van Pere - Extract uit het register der resolutien van de Heeren Gecommitteerde Bewindhebberen van de generale geoctroyeerde Westindische Compagnie ter vergadering van Tienen (1678);
 • Wiegers, Gerard en Garcia-Arenal, Mercedes - Samuel Pallache: koopman, kaper en diplomaat tussen Marrakesh en Amsterdam (2014);
 • Wilson, John Harold - The Ordeal of Mr. Pepys's Clerk (1971);
 • Windrow, Martin - Warriors: Fighting men and their uniforms (2015);
 • Winschooten, W. - Seeman: Behelsende Een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst, en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend, en bij de beste Schrijvers deeser eeuw gevonden werden (1681);
 • Witsen, Nicolaas - Aaloude en hedendaagsche scheepsbouw en -bestier (1690);
 • Zuidhoek, Arne - Nederlanders onder de Barbarijs/Turkse Zeerovers (1977, 2006).